Kdo jsme

 

Kdy se na nás obrátit

Městská  policie Lázně Bohdaneč byla založena v roce 1998 a zřízena vyhláškou města Lázně Bohdaneč č.6/1998. S nynějším sídlem Na Lužci č.p. 718, kde sídlí společně s obvodním oddělením Policie ČR. Republiková a městská policie spolu vzájemně spolupracují, vyřizují případy, podněty a oznámení občanů. Policisté i strážníci plní úkoly v rámci pravomocí vymezených platnými zákony, které se v některých částech odlišují. Proto mohou nastat případy, kdy přijaté oznámení bude řešit jiná místně a zejména věcně příslušná policejní složka. Na naše policisty a strážníky se však můžete obrátit kdykoliv, bez nutnosti znát jejich zákonné kompetence.

ČInnost Městské policie Lázně Bohdaneč

Městská policie Lázně Bohdaneč je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii. Právě zajišťování veřejného pořádku, pravidel občanského soužití a ochrany bezpečnosti osob a majetku patří mezi nejdůležitější úkoly městské policie. To ovšem neznamená, že by cílem Městské policie Lázně Bohdaneč bylo pouze ukládání a vybírání pokut. Naopak. Snažíme se o vybudování vztahu mezi veřejností a strážníky, který je založený na vzájemné úctě a spolupráci. Naším společným cílem je především prevence kriminality a také ochrana majetku, zdraví a životů našich obyvatel.

Městská policie Lázně bohdaneč při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů dle zákona o obecní policii nebo zvlaštního zákona

  1. přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
  2. dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
  3. dohlíží na dodoržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
  4. podílí se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
  5. se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a opravnění stanovených zákonem činí opatření k jeho obnovení,
  6. se podílí na prevenci kriminality v obci
  7. provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
  8. odhaluje přestupky, jejichž projednávaní je v působnosti obce.

Vybavenost MP

V současné době u MP Lázně Bohdaneč působí tři strážníci. Vozový park MP je složen z vozidel Dodge Charger a Ford Kuga. Obě vozidla jsou plně vybavena nadstandardním záchranářským vybavením včetně  automatizovaného externího defibrilátoru (AED), který je umístěn přímo ve vozidle Ford KUGA, dále jsou vozidla vybavena vodními záchrannými vestami, kompaktními nosítky, sadou na otevírání zabouchnutých dveří jak bytů, tak i vozidel, setem na odchyt synatropních a toulavých zvířat, atd..